Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ιστοσελίδα αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών ενημερωτικών στοιχείων και στην προώθηση του ελληνικού τουρισμού και δεν αποτελεί, ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως διαφημιστική προώθηση, ή προώθηση για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς, κατά τρόπον ώστε, πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστικώς και μόνον μέρος μίας γενικότερης πληροφόρησης.

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας και ο εντολέας αυτής δε λαμβάνουν υπόψη σε οποιαδήποτε από τις Δημοσιεύσεις τους οποιουσδήποτε συγκεκριμένους επενδυτικούς σκοπούς ή ειδικούς επενδυτικούς στόχους, οικονομική κατάσταση και ειδικές ανάγκες και ειδικά αιτήματα του κάθε παραλήπτη τέτοιων δημοσιεύσεων. Επομένως, όλες οι Δημοσιεύσεις είναι ενημερωτικής μορφής μόνο και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ως: (α) Διαφημιστικές, επιχειρηματικές, οικονομικές, επενδυτικές, αντισταθμιστικές (hedging), νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές συμβουλές, (β) Σύσταση ή επενδυτική πρόταση, ή (γ) Οποιοδήποτε άλλο είδος παρότρυνσης για να πράξει, να επενδύσει ή να απεκδύει με οποιονδήποτε τρόπο.

Πρόσβαση, θέαση ή ανάγνωση υλικού της ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου είδους επικοινωνίας, δε δημιουργεί συναλλακτική σχέση.

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει υπερσυνδέσμους προς τρίτες ιστοσελίδες. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο, χάριν ευκολίας και αφενός δεν υιοθετούνται, αφετέρου δεν παρέχεται εγγύηση για την ποιότητα, ακρίβεια ή καταλληλότητα των ιστοσελίδων αυτών.

Όλα τα λογότυπα που ενδεχομένως εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι σήματα ανήκοντα στους κατά νόμο ιδιοκτήτες τους.

Οι αναρτώμενες δημοσιεύσεις ενδέχεται να μην επικαιροποιούνται και δύναται, λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών, να καταστούν μη ακριβείς μετά από περίοδο χρόνου. Ο δημιουργός της ιστοσελίδας και ο εντολέας αυτής, δεν εγγυάται και δεν αναλαμβάνει ευθύνη προς οποιοδήποτε παραλήπτη για δημοσίευση, η οποία μπορεί να μην είναι ακριβής μετά την πάροδο χρόνου. Εάν η δημοσίευση καθίσταται απαρχαιωμένη, ο δημιουργός της ιστοσελίδας και ο εντολέας αυτής, δεν έχουν υποχρέωση να: (α) Επικαιροποιήσει τη δημοσίευση, (β) Να πληροφορήσει τους παραλήπτες της δημοσίευσης, ή (γ) Να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Οποιαδήποτε Δημοσίευση δύναται αζημίως να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί κατά την κρίση του δημιουργού της ιστοσελίδας και του εντολέα αυτής, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (είτε προηγούμενη είτε μεταγενέστερη).

Οποιαδήποτε Δημοσίευση δύναται αζημίως να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί κατά την κρίση του δημιουργού της ιστοσελίδας και του εντολέα αυτής, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση (είτε προηγούμενη είτε μεταγενέστερη).Με την επιφύλαξη αντίθετης δήλωσης, όλες οι παρατιθέμενες στο παρόν προτάσεις, δηλώσεις και πληροφορίες, ανήκουν στο δημιουργό της ιστοσελίδας, κατόπιν επιτόπιας επίσκεψης και εμπειρίας του, είναι δε δυνατή η δωρεάν προβολή ανά θεματική κατηγορία οποιουδήποτε επιχειρηματία, κατόπιν επικοινωνίας με το δημιουργό της ιστοσελίδας.

Ο δημιουργός της ιστοσελίδας και ο εντολέας, αποποιούνται κάθε ευθύνης σχετικά με ενέργειες ή παραλείψεις που επιχειρούνται βάση πληροφοριών παρεχόμενων στην παρούσα ιστοσελίδα.

Οι Δημοσιεύσεις μπορούν να είναι προσβάσιμες από όλο τον κόσμο. Οι Πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοιες Δημοσιεύσεις όμως αποσκοπούν στη χρήση τους από λήπτες που βρίσκονται σε χώρες όπου, τέτοια χρήση δε θα συνιστούσε παραβίαση της εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμών.